We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

INSANIA - Crossfade [LP, 2011]

by Magick Disk Musick

/
1.
Oblohu mi černá křídla vraní zakrývají Propadám se zlou krajinou k běsným vidinám Ty se s fantastickou realitou prolínají Takhle u nás v našem kraji zima začíná Stromy svoje suché hnáty k obloze vzpínají Zem pod jejich mrtvým listím dýchat přestává Často nyní z dálky slýchám zimní varování Takhle u nás v našem kraji zima začíná (Mýtus Insania, Kniha II, Žalm I, verš 1-8) --- Raven's black wings screen the sky from my eyes Through an evil scenery I fall to insane visions These meddle with an imaginative reality This way in our country winter starts Trees raise their dry arm-bones to beseech the sky Under their dead leaves earth stops to breathe In the distance now I often hear the winter warning This way in our country winter starts (Myth Insania, Book II, Psalm I, Verse 1-8)
2.
Lying in dreams, I rip through iron dreams Waiting for falling star of sanity Beating prophet's heart Blind machines' black screams Breaking out of the narrow space of sanity, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death Moving down this way people go and pray Rounding all the time they circle everyday Shrieking melancholy sonorating among hills Forests, woods, trees, rivers, sky Vibrating with mountains' shrill, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death Swarms of waned stars breach eternity Fade into black, lose identity Negation of vanity, anti-logic quality Looking at the sky you're watching your mind fly Floating untouched by sane truth Therefore will never die Coming stellar light, evil dark flying free Running speeding time that brings you close to end, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death (M.I., B. II, Ps. II, 9-38) --- Ležím ve snech, řítím se železnými sny A čekám, až bude padat Hvězda rozumu Tlukot prorokova srdce Výkřiky slepých strojů Unikám z úzkého prostoru rozumu, říkám: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti Touto cestou jdou lidé a modlí se Točí se stále dokola v Kruhu Řvoucí melancholie sonoruje mezi kopci Lesy, stromy, řeky, nebe vibrují řevem z hor, říkají: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti Roje vyhaslých hvězd porušují věčnost Rozplývají se v černotě, ztrácejí identitu Negaci marnosti, antilogickou vlastnost Koukáš na nebe a sleduješ, jak tvé vědomí letí Vznáší se nedotčeno pravdou rozumu A proto bude žít věčně Přichází hvězdné světlo, svobodně letí zlá tma Zrychlující čas tě žene ke konci, říkáš: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti... to je konec. (M. I., K. II, ž. II, verš 9-38)
3.
Flames burn, sneak to my eyes I stand on the brim of a crater and cry My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world I long to fade away, from this world I long to die Like a shade, lame, I climb the slope I bleed, flow, wade through stones My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world long to fade away, from this world long to die In my sense, in my core, in my voice, in my roar Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my blood, in my ego I can feel vertigo Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my hand snow burns I break through ice and defy the glare My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind (M.I., B. II, Ps. III, 39-70) --- Plameny spalují, blíží se k mým očím Stojím na okraji kráteru a křičím Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam Jako stín chromý stoupám do svahu Krvácím, teču a brodím se kamením Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam V mém vědomí, v mém jádru, v mém hlasu, v mém řevu Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé krvi, v mém egu, všude cítím závrať Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé ruce sníh hoří Prolomím se skrz led a vzdoruji záři Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí (M.I., K. II, ž. III, verš 39-70)
4.
Journey's at the end, your wings Are rotting away, greet new coming day Now all dreams of yours are dead I don't know how to say, life, how much I love you, ice grows over me There is nothing I can do Don't try to shout No!, when winter Is coming slow, muse your early age Back hundreds of years ago Nature cries for you, wanting you Back to her womb Now prepare yourself... the end is the start And the funeral drum sounds to me like fun... I wish you good night When against sun you close your eyes I wish you good night When Nature is taking you back I wish you good night When good old ground embraces you I wish you good night When they meet you with love. (M.I., B. II, Ps. IV, 71-91) --- Cesta je u konce, křídla uhnívají Pozdrav přicházející nový den Teď umřely všechny tvé sny Nevím, jak říct, jak moc jsem měl Ten život rád Zarůstám do ledu, můžu jen čekat Nezkoušej křičet "Ne!", když přichází Zima, vzpomeň si na své Sto let staré dětství Příroda tě volá a pláče Chce tě zpět do svého lůna Tak se připrav... konec je začátek A pohřební buben mi zní nějak vesele... Přeji ti dobrou noc, Když zavíráš oči před sluncem Přeji ti dobrou noc, Když si tě příroda bere zpět Přeji ti dobrou noc, Když tě zase objímá stará dobrá země Přeji ti dobrou noc, Když tě tam všichni vítají. (M.I., K. II, ž. IV, verš 71-91)
5.
Bunch of flowers fade falling into a grave Losing light, losing weight, they go to meet their fate Inside lying me, just half I perceive Losing light, losing weight, now endlessly free Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow Inside lying me, just half I perceive Losing light, losing weight, now endlessly free With a raging face God lies the next place I hear him turn in his grave like all other days Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow Sign of New Dark leaves you far from the mark Where I see you run through the solitary land Night falls down Deep cold waters flow Under earth on which you're dying slow Where I see you lie on the solitary ground Waiting,... good bye. Bunch of flowers fade falling into a grave Losing light, losing weight, going to their fate My elder sister goes to burn my things and clothes Fire flares against the Moon Feel my time coming slow Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow (M.I., B. II, Ps. V, 92-122) --- Svazek květin vadne, když padá do hrobu Ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu Uvnitř ležím já, vnímám jen napůl Ztrácím světlo, ztrácím váhu a jsem nekonečně volný Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září Uvnitř ležím já a vnímám jen napůl Ztrácím světlo, ztrácím váhu a jsem nekonečně volný S rozzuřenou tváří Bůh leží vedle mne Jako každý den ho slyším obracet se v hrobě Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září Znamení nové tmy tě nechává daleko od cíle Tam, kde tě vidím běžet opuštěnou krajinou A pomalu se snáší noc Hluboko řvou studené vodní proudy Pod zemí, na které umíráš Tam, kde tě vidím ležet a čekat V opuštěné krajině... sbohem. Svazek květin vadne, když padá do hrobu Ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu Moje starší sestra jde spálit mé šaty a věci Oheň plane proti Měsíci Cítím, že se blíží můj čas Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září. (M.I., K. II, ž. V, verš 92-122)
6.
Far away behind the city's protective shield Nobody can quit alive Far away behind old rusty machines' dumps That form the city's border lines The land is dominated by a mouldy slime In all directions crawling on at night Screeches in horror that fly through the endless space From the surrounded city come out And slime is spreading wider Trying to get inside! The silent land, your eyes never beheld With dead trees drowned in wet dust A lot of streams sprung out of the poisoned earth Make up lakes of pus The land is dominated by a mouldy slime In all directions crawling on at night Screeches in horror that fly through the endless space From the surrounded city come out And slime is spreading wider Trying to get inside! From the first time, when the first rags of muddy slime Out of sea crept to dry land And to cold stars their desperate voices shouted "I am man!", The land is dominated by a mouldy slime In all directions crawling on at night Screeches in horror that fly through the endless space From the surrounded city come out And slime is spreading wider Trying to get inside! (M.I., B. II, Ps. VI, 123-152) --- Daleko za ochranným štítem města, Za který se živý nikdy nedostaneš Daleko za odpadištěm starých rezavých strojů, Které tvoří hranice města Tam zemi ovládá plesnivý sliz Rozlézající se na všechny strany A výkřiky hrůzy z obklíčeného města Letí nekonečným vesmírem A sliz se rozpíná A sliz se snaží dostat dovnitř! Země ticha, kterou ty nikdy nespatříš S mrtvými stromy utopenými v nasáklém prachu S potoky prýštícími z otráveného povrchu Tvořícími hnisavá jezera Tam zemi ovládá plesnivý sliz Rozlézající se na všechny strany A výkřiky hrůzy z obklíčeného města Letí nekonečným vesmírem A sliz se rozpíná A sliz se snaží dostat dovnitř! Od chvíle, kdy z moře vylezly První cáry kalného slizu A vykřikly k chladným hvězdám: "Já jsem člověk!", Vládne Zemi plesnivý sliz Rozlézající se na všechny strany A výkřiky hrůzy z obklíčeného města Letí nekonečným vesmírem A sliz se rozpíná A sliz se snaží dostat dovnitř! (M.I., K. II, ž. VI, verš 123-152)
7.
U.R.DEAD 03:14
Když už nemáš touhu běžet krajinou a řvát Když začínáš tušit stín, když začínáš se bát Když tvý nohy nechtěj hledat cestu přes močál Když i kopce, stromy k tobě náhle promluví Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když tě řeka večer k sobě volat začíná Když se ve vzpomínkách začneš vracet do dětství Když tvý oči vidí, jak kolem čas utíká Když se noci dlouží a tvý dny se zkracují Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když svůj pohled upíráš jen na zem, do listí Když už nezávidíš ptákům odlétajícím Když je doba zlá a ty se schovat zalejzáš Když už Minas Morgul po tvý duši nedychtí Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD (M.I., K. II, ž. VII, verš 153-176) --- When you close your eyes and see just fragments of your past When you start to speak to yourself, when you start to lie When your brain, when your hands don't need to be occupied When trees and hills all of a sudden start to talk to you When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When your night seems too long to you and your day too short When your fancy stops wondering about the sense of life When your sleep is disturbed by no schizophrenic dreams When the river everyday is calling you to come When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When eyes of yours are not afraid of dark any more When you begin every evening to hail setting sun When flying buzzard does not evoke envy in you When you start to doubt the existence of evil When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD (M.I., B. II, Ps. VII, 153-176)
8.
It cannot be seen, cannot be felt Cannot be heard, cannot be smelt. It lies behind stars and under hills, And empty holes it fills, It comes first and follows after, Ends life, kills laughter. An eye in a blue face Saw an eye in a green face. That eye is like to this eye Said the first eye, But in low place, Not in high place. This thing all things devours: Birds, beasts, trees, flowers; Gnaws iron, bites steel; And grinds hard stones to meal; Slays king, ruins town, And beats high mountain down. (M.I., taken over, B. II, Ps. VIII, 177-194) --- Nemůžeš ji vidět, chytit, Ani slyšet, ani cítit, Leží pod horou a za hvězdami A vyplňuje prázdné jámy. Je tu první - a znovu následuje, Končí život, smích usmrcuje. V tváři modré, oko září Vstříc oku v zelené tváři "Připadají stejné obě," první oko praví sobě. "Jenže druhé z hloubky vzhlíží na mne, oko v téhle výši." Žere všechno, hltá celé světy, Stromy, ptáky, zvířata i květy Hryže železo, i ocel stráví Na prach drtí tvrdé skály Svrhne krále, města rozboří Se zemí srovná všechna pohoří. (M.I., převzato, K. II, ž. VIII, verš 177-194, český překlad - Insania)
9.
Sonic Mess 03:58
We just wanna play aloud under ancient trees We just wanna play aloud among mounting hills We just wanna play aloud in the very nature's heart We just wanna play aloud and birds will stop singing And our words to the Moon will fly. We just wanna sing to stars at the open sea We just wanna sing to stars and rouse them from their sleep We just wanna sing to stars under open sky We just wanna sing to stars and stars will take us Into a different world and different time. We just wanna roam at night and speak with the passed away We just wanna roam at night and hear what spirits say We just wanna roam at night and look for light in dark We just wanna roam at night and through the insane forest Over springs and roots we'll escape far. We just wanna shout our names and cut them into stone We just wanna shout our names before we die alone We just wanna shout our names from this funny heap of ground We just wanna shout our names and that's why We'll make sonic mess till our souls fly to the other star. (M.I., B. II, Ps. IX, 195-210) --- Chceme jen zahrát pořádně nahlas pod stoletými stromy Chceme jen zahrát pořádně nahlas mezi svahy hor Chceme jen zahrát pořádně nahlas v samém srdci přírody Chceme jen zahrát pořádně nahlas A ptáci přestanou zpívat a naše slova poletí ke hvězdám. Chceme jen zazpívat hvězdám na otevřeném moři Chceme jen zazpívat hvězdám a probudit je ze spánku Chceme jen zazpívat hvězdám pod širou oblohou Chceme jen zazpívat hvězdám a hvězdy nás vezmou s sebou Do jiného světa a jiného času. Chceme se jen toulat nocí a mluvit s mrtvými Chceme se jen toulat nocí a poslouchat, co vyprávějí Chceme se jen toulat nocí a hledat světýlko ve tmě Chceme se jen toulat nocí a šíleným lesem, Přes studánky a kořeny, utečeme daleko. Chceme jen zařvat naše jména a vysekat je do kamene Chceme jen zařvat naše jména, než o samotě odejdeme Chceme jen zařvat naše jména z téhle směšné hromádky hlíny Chceme jen zařvat naše jména a chceme, aby nás bylo slyšet, Dokud naše duše neodletí k další hvězdě. (M.I., K. II, ž. IX, verš 195-210)

about

INSANIA: Limitovaný upgrade psychokódu!

90. léta byla jedinečná a neopakovatelná. Za komunistického marastu ilegální kapely měly konečně svobodný prostor pro realizaci svých debutových alb, která v té době vycházela jako na běžícím pásu. V porevoluční eufórii se kapely neorientovaly, opilé svobodou podepisovaly smlouvy s velkými labely, až přišlo tvrdé vystřízlivění. Kdo byl nad věcí a zkoušel vždycky hledat vlastní cestu, skončil u malého labelu, nicméně malý label tehdy produkoval emise svých alb v nákladech srovnatelných s dnešními velkými labely. Hudební byznys sežral sám sebe.

Inventura po letech je záslužná věc. Malárie Records - tehdejší vydavatel Insanie - tak letos objevil 120 panenských vinylů debutového alba Crossfade. V 90. letech bylo zcela běžné (a ta praktika se obloukem zase vrací), že se v Loděnici vylisovaly vinyly a úplně jinde vyrobily obaly. Ne vždycky se automaticky synchronizovaly počty.

Malárie Records postoupila kontraband, jako by trvala na odlišném rozměru nalezeného zbytku nákladu, zdůraznění faktu, že stará deska je ve své podstatě pořád současná, a snad i tak letos - u Magick Disk Musick - vznikla speciální, striktně limitovaná, ručně číslovaná reedice (nikoliv repress) se zcela novým obalem. Znepokojující zakódovaný motiv byl sice zachován, ale vyhnán ad absurdum, poplatně současné šílené době. Prastarý čárový kód byl upgradován jeho nedávno vygenerovaným nástupcem. Pro rozluštění psychokódu nepomůže žádná speciální čtečka v hloupém telefonu, ale obyčejný funkční gramofon.

Dobový vinyl je uložen v discobagu opatřeným speciálním razítkem, discobag pak obložen inlayem s texty přeloženými z černého jazyka do češtiny a angličtiny, strojně číslovanou fotografií ve stylu zahraničních promo karet z 80. let s autentickými podpisy všech členů tehdejší sestavy, a prvních padesát kusů navíc výsekem plakátu s původním barevným motivem.

Historická záchrana poslední zachované stovky exemplářů se vzkazy z dávného temnověku, kdy se příroda začala prolínat s kybernetickým světem, je v aktuálním černobílém designu venku právě teď - první podzimní den roku 011. Instrukce pro stažení plné remasterované verze alba naleznete uvnitř desky jako pozornost. Už jste někdy poslouchali tisíce let staré zprávy z digitálního tuneru? To je Crossfade.

credits

released September 23, 2011

license

all rights reserved

tags

about

Magick Disk Musick Czech Republic

Magick Disk Musick [online store & record label] * #alternative / #hardcore / #metal * #vinyl #fucking #rules

contact / help

Contact Magick Disk Musick

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Magick Disk Musick, you may also like: